Yom Kippur

‎Erev Yom Kippur ~ Kol Nidre

Tuesday, September 18th

Mincha and Kol Nidre                                6:00 pm

Yom Kippur Day

Wednesday, September 19th

Shacharit                                                          9:30 am

Torah Service                                                  10:00 am

Prayer for Healing & Caregivers                  10:30 am

Family Service                                                   11:00 am

Rabbi’s Sermon                                                 11:00 am 

YIZKOR                                                                11:30 pm

Musaf                                                                   12:00 pm

Mincha                                                              4:45 pm

Neilah                                                                5:45 pm

Ma’ariv ~ Havdalah                                          6:50 pm

Final Tekiah                                                        7:05 pm